Потребителски входКой е Online
В момента има 2 посетителя в сайта

Recommended service:
online dating
Общи условия Турбонет ЕООД
Сряда, 06 Ноември 2019 17:28

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет

ПРАВИЛА И МЕРКИ

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Настоящите правила и мерки са в съответствие с Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „Турбо-нет” ЕООД, приложими към индивидуалните договори, сключвани между „Турбо-нет ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Челопечене ул. Войнишка чешма 6, ЕИК 200984163, наричано за кратко Турбо-нет и крайни потребители – физически или юридически лица, относно предоставянето на услугата - достъп до интернет (“услуга” или “услугата”), самостоятелно или като част от пакет с други електронно съобщителни услуги и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. за определяне на мерки, гарантиращи достъпа до отворен интернет.

Тези правила и мерки обвързват Турбо-нет в отношенията му с крайни потребители – физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор, при цитираните Общи условия, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с Турбо-нет.

I. Турбо-нет се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки  и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането накачеството на услугата.

II. С публикуване на настоящите правила и мерки в интернет страницата Турбо-нет информира потребителите, че предоставя услугата - достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

  • При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps:

- Максимална скорост - 95% от рекламираните скорости;

- Минимална скорост - 20% от рекламираните скорости;

- Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости;

  • При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/,“качване” /upload/, в Мbps:

- Максимална скорост - 95% от рекламираните скорости;

- Минимална скорост - 95% от рекламираните скорости;

- Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости;

  • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от:

- типа използвана технология;

- вида на ползваното крайно устройство;

- натовареността на мрежата;

- едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства;

- ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено

съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази

оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на

качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет;

- други фактори влияещи на скоростта;

III. Турбо-нет не предлага специализирани услуги, които да повлияят на достъпа до интернет на крайните потребители.

IV. При предоставяне на услугата достъп до интернет, Турбо-нет се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това Турбо-нет, при спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 отг. В тези мерки не ще се включва наблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

V. Турбо-нет няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (III), изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необходимостта: 1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт; 2) С цел запазване на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; 3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.

VI. Изброените, като изключения в клауза (IV) мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необходимо и пропроционално за постигане на посочените по-горецели, но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;

VII. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата, когато съответните факти са установени чрез подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от Комисията за регулиране на съобщенията, се счита за несъответствие на показателите. Потребителят има право на обоснована рекламация и обезщетение според вписаното в Общите условия на Турбо-нет.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на „Турбо-нет” ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между „Турбо-нет ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200984163, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София, кв. Челопечене, ул. Войнишка чешма6, мобилен телефон: 0888888234,електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , адрес за контакти: София, кв. Челопечене, ул. Войнишка чешма 6, наричано по-долу “ Турбо-нет ”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ”, се уреждат условията и реда за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни, наричана „Мрежата”, и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България.

2. Тези Общи условия са задължителни за Турбо-нет и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от Турбо-нет чрез МРЕЖАТА

4. Турбо-нет може да предоставя чрез МРЕЖАТА:

4.1. достъп до интернет;

4.2. изграждане на виртуални частни мрежи;

4.3. пренос на данни;

4.4. статичен адрес;

4.5. други.

5. В случаите, когато Турбо-нет не предоставя някоя от услугите по т. 4 (т. 4.1 до т. 4.5 със собствени средства, той може да сключи договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като в този случай Турбо-нет гарантира за качеството на предоставяните услуги.

6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от Турбо-нет крайни устройства по пазарни цени в случай че е уговорено в индивидуалния договор. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица.

7. Турбо-нет може да отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.

8. Турбо-нет активира услугите, при наличие на техническа възможност, в срок от 3 дни, но не повече от 10 дни, считано от датата на получаване на заявката и съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ III

Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9. Индивидуалният договор между Турбо-нет и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му .

10. В договора се посочват идентификационни данни на Турбо-нет и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и други.

11. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

11.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.

11.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

11.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

11.4. В случай, че условия по договорите бъдат изменени и/или допълнени чрез действия на страните, предхождащи подписването на надлежни писмени споразумения съгласно предходната т.11.3, страните се задължават в максимално кратък срок, но не по-дълъг от 14 дни да подпишат съответните писмени документи. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже подписването на съответното споразумение, Турбо-нет има право незабавно да преустанови предоставянето на услугите, предмет на това споразумение, като при тази хипотеза ще се счита, че договорът продължава действието си в непроменен вид.

РАЗДЕЛ IV

Права на Турбо-нет

12. Турбо-нет има право:

12.1. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронните съобщителни услуги по раздел II от тези Общи условия;

12.2. Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия;

12.3. Да дава писмено или по друг подходящ начин указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства, ако такива са предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

12.4. Да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т. 6 от тези Общи условия;

12.5. В случай на неспазване сроковете за плащане по т. 20.1 и 20.2 да прекрати незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си.

12.6. Да спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 17.2, 17.3 и 17.4 незабавно, след констатиране на нарушението.

12.7. Да получава обезщетенията, предвидени в т. 19 на тези Общи условия;

12.8. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА;

12.9. Ако друго не уговорено в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ да предоставя услугите при условията на споделен капацитет/трафик.

12.10. В предварително уточнено по подходящ начин с ПОТРЕБИТЕЛЯ време на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА.

12.11. Eдностранно да прехвърля на трето лице всички свои права и задължения, произтичащи от индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ и тези Общи условия. Tретото лице следва да е надлежно регистрирано като предприятие, предоставящо същите или повече и/или по-качествени електронни съобщителни услуги. При прехвърлянето Турбо-нет осигурява необходимите гаранции за запазване на качеството на предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги до по-късната дата измежду изтичането срока на договорите за услуги и изтичането на шест месеца от датата на влизане в сила на договора, по силата, на който са прехвърлени на новия оператор правата и задълженията.

Турбо-нет уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършеното прехвърляне по подходящ начин, като за такова се счита и:

Публикация на сайта http://www.turbonet-bg.com , като посочва датата на публикацията, датата, на която ще влезе в сила договорът, по силата на който ще бъдат прехвърлени правата и задълженията, както и достатъчно данни за новия оператор, като например – фирма, седалище, ЕИК, адреси на търговските обекти, Интернет адрес и телефон за връзка; Електронно съобщение, изпратено на електронния адрес, посочен от Потребителя в договора;

Телефонно обаждане на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в договора телефонен номер; или Съобщение в месечната сметка.

С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се е съгласил/приел правото на Турбо-нет да прехвърля на трети лица своите задължения, произтичащи от сключения договор.

С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил изрично с правото на Турбо-нет да предостави негови лични данни на третото лице, доколкото: Турбо-нет е прехвърлило на третото лице правата и задълженията си по договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ; третото лице е регистрирано като администратор на лични данни; и прехвърлените лични данни се съдържат в/се администрират по силата на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Турбо-нет.

РАЗДЕЛ V

Задължения на Турбо-нет

13. Турбо-нет е длъжно:

13.1. Да извършва електронна съобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

а) Безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

б) Качеството на услугите.

13.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 13.1. Турбо-нет е длъжно:

а) Да използва само електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

б) Да използва електронни съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

в) Да използва технически изправни електронни съобщителни устройства;

г) Да не изменя техническите характеристики на използваните електронни съобщителни устройства.

13.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

13.4. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;

13.5. Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ по отношение на една и съща услуга;

13.6. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата и/или информационните му системи, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата. Турбо-нет има това задължение при условие, че времетраенето на всяко отделно прекъсване или влошаване на предоставяната услуга надвишава 8 часа в рамките на едно денонощие.

13.7. Предварително да уведомява по подходящ начин ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения;

13.8. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които Турбо-нет я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

13.9. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 8 от тези Общи условия;

13.10. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;

13.11. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на Турбо-нет, посредством упълномощените за това лица;

13.12. Да оповести адрес и/или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;

13.13. Да уведомява писмено или по друг подходящ начин, във възможно най-кратък срок, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

13.14. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

13.15. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т. 29 от тези Общи условия;

13.16. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;

13.17. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни;

13.18. Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

13.19. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не по-късно от 1 месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях;

13.20. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за измененията на тези Общи условия в срок не по-кратък от 1 месец преди влизането им сила.

РАЗДЕЛ VI

Отговорност на Турбо-нет

14. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 10 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. Турбо-нет приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления за повреди, съгласно т. 13.12 от тези Общи условия.

15. Когато Турбо-нет не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 13.6, дължи неустойка в размер на 0,1% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

15.1. Турбо-нет не носи отговорност за:

15.1.1. Начина по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва мрежата и за всички последствия от това, като например:

- неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с мрежата, освен ако това не се дължи на виновни действия на Турбо-нет.

15.1.2. За сигурността на предаваната чрез използването на услугата информация, както и в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на услугата, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи или записи (действия познати като „cracking” или „hacking”).

15.1.3. За съдържанието и актуализирането на предаваната или обработваната чрез мрежата информация.

15.1.4. За случаите на неправомерни действия на трети лица, проникващи в компютърната система на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като но без да се изчерпва до неразрешен достъп, пренос или разпространение на и/или заразяване с компютърни вируси.

15.1.5. Турбо-нет третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни

15.1.6. Дейността на Турбо-нет е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.

15.1.7. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства, архитектурни и географски особености, дължината на медната линия до крайния клиент и други.

15.1.8. Ограничения по отношение на достъпа до и/или ползването на услуги могат да съществуват във връзка с необходимост от управление на трафик или заявени от потребителя допълнителни услуги. Турбо-нет не носи отговорност за влошено качество на предоставяните услуги, което е в резултат от хардуерните и/или софтуерни характеристики на крайното устройство на потребителя или особености на неговото конкретно местоположение.

15.1.9. Турбо-нет изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания Турбо-нет извършва управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство.

15.1.10. Турбо-нет третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, Турбо-нет може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

15.1.11. Турбо-нет няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени във втора алинея (в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.

15.1.12. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

15.1.13. Турбо-нет има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество, като в тези случаи информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за начина, по който могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет.

15.1.14. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Турбо-нет не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Турбо-нет обстоятелства.

РАЗДЕЛ VII

Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

16.1 Да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на електронни съобщителни услуги, предлагани от Турбо-нет;

16.2. Да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;

16.3. Да уведомяват Турбо-нет по начина, указан в т. 13.13 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;

16.4. Да искат информация и справки по телефона съгласно т. 13.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от Турбо-нет;

16.5. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в едномесечен срок.

16.6. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА и услугите, предоставяни чрез нея, неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на Турбо-нет;

16.7. Да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;

16.8. Да прекратяват ползването на услугите, съответно договора, по свое желание след подаване на 1-месечно писмено предизвестие до Турбо-нет, при условията, посочени в индивидуалния договор;

16.9. да прекратяват договора без да дължи неустойки с писмено предизвестие в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и договорените показатели за скорост на интернет услугата, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение, като несъответствието трябва да е предизвикано от Турбо-нет. Потребителят/Абонатът може да прекрати договора като изпрати писмено предизвестие до Турбо-нет, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай че Турбо-нет не е изпълнило задължението си в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен.

16.10. Да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 1 месец и не по-голям от 6 месеца, след подаване на писмено предизвестие до Турбо-нет и при условие, че към момента на временното прекратяване ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма задължения към Турбо-нет.

Предизвестието по настоящата т. 16.9 следва да бъде подадено най-късно до 25-то число на месеца, предхождащ този, от който ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае ползването на услугите да бъде временно прекратено, като в случай че този срок не бъде спазен, Турбо-нет има право да откаже временното прекратяване. Правото по настоящата т.16.9 може да бъде упражнявано от ПОТРЕБИТЕЛЯ не повече от два пъти в рамките на една календарна година. Не се допуска временно прекратяване на ползването на услуги при срочни договори.

РАЗДЕЛ VIII

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

17. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

17.1 В предварително съгласувано по подходящ начин с Турбо-нет време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

17.2. Да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на Турбо-нет;

17.3. Да не подават сигнал на трети лица;

17.4. Да оказват необходимото съдействие на Турбо-нет при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 17.2 и т. 17.3. Контролът се осъществява от упълномощени от Турбо-нет лица;

17.5. При желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено Турбо-нет в срока по т.16.9, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена;

17.6. Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на Турбо-нет за правилно ползване на крайните устройства;

17.7. Да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.)

17.8. Да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от Турбо-нет;

17.9. Да заплащат определените от Турбо-нет цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;

17.10. Да заплащат месечните абонаментни цени по т. 20.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

17.11. Да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до Турбо-нет за неизправно получаване или прекъсване на услугите;

17.12. Да уведомяват писмено в срок до 14 дни Турбо-нет за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 38 от тези Общи условия.

17.13. При прекратяване на индивидуалния договор и независимо от основанието за това да върнат предоставените им за ползване от Турбо-нет крайни устройства, представляващи негова собственост.

РАЗДЕЛ IX

Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на Турбо-нет, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

18.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на Турбо-нет обезщетение, за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

18.2. В случаите на неплащане на дължимите сумив срок или при неизпълнение на други съществени задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Турбо-нет може по всяко време да спре предоставянето на договорените услуги.

РАЗДЕЛ X

Цени. Условия на заплащане на услугите.

19. Турбо-нет събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

19.1. Ако такава е предвидена в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. ;

19.2. Месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между Турбо-нет и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок уговорен в договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

19.3. Други цени, договорени с Турбо-нет.

20. Цените за предоставените услуги се заплащат:

20.1. В посочените от Турбо-нет локации и по начини, описани на интернет сайта му, в индивидуалния договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ или указани по друг начин.

20.2. По банков път съгласно указаните в индивидуалния договор банкови сметки. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Турбо-нет. Таксата на банката за превода е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

21. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащия ценоразпис на Турбо-нет и/или сключения между страните договор.

22. Турбо-нет издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане. Фактура се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че той е направил изрично писмено волеизявление за това.

23. Турбо-нет определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.

24. Турбо-нет прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува преди датата на влизане в сила. Турбо-нет предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всеки свой офис на територията, на който предоставя услугите си.

РАЗДЕЛ XI

Продължаване и прекратяване на договора за услуги

25. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Турбо-нет се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване.

При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с 1-месечно писмено предизвестие без да дължи неустойка за това.

26. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Турбо-нет се прекратява:

26.1. В срока и при условията, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

26.2. От страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с 1-месечно писмено предизвестие до Турбо-нет;

26.3. От страна на Турбо-нет с 1-месечно писмено предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ;

26.4. Едностранно и без предизвестие от Турбо-нет, в случай на неплащане на цените по т. 20.2 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

26.5. Едностранно и без предизвестие от Турбо-нет, при неизпълнение на задълженията по т. 17.2, т.17.3 и т. 17.4 от тези Общи условия;

26.6. Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

26.7. Незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

26.8. Незабавно при прекратяване на дейността на Турбо-нет, съгласно Закона за електронните съобщения.

РАЗДЕЛ XII

Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на Турбо-нет на договорените задължения.

27. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на Турбо-нет на договорените задължения.

28. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 29 като подават до Турбо-нет жалби и рекламации.

29. Отговорността на Турбо-нет се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIIІ

Решаване на спорове

30. Споровете между Турбо-нет и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

31. Дейността на Турбо-нет попада в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.."> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Ако спор, отнесен към Турбо-нет, не е разрешен, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да потърси съдействие от помирителната комисия. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги съдействие за решаването му може да се получи от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr. Турбо-нет не се ангажира да ползва посочените органи.

РАЗДЕЛ XIV

Изменения и допълнения на Общите условия

32. Турбо-нет може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини.

33. Турбо-нет прави публични Общите условия в срок не по-кратък от 1 месец преди влизането им в сила или влизане в сила на изменението им.

34. Турбо-нет прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всеки свой офис, на територията на който предоставя услугите, през целия период на предоставяне на услугите и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.

35. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Турбо-нет се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде едномесечен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.

36. При противоречие между тези Общи условия и клаузите на индивидуалния договор с клиента, предимство ще имат разпоредбите на индивидуалния договор.

РАЗДЕЛ XV

Приложим закон

37. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVІ

Определения

38. По смисъла на тези Общи условия:

38.1. „Външни причини” са: а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н., по смисъла на ТЗ; б) причини независещи от Турбо-нет – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.;

38.2. „Крайно устройство” е устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената електронна съобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация (модем, IAD и т.н.).

РАЗДЕЛ XVІІ

Допълнителни условия

39. В договора страните се идентифицират както следва:

39.1. Предприятие – с наименование (фирма), адрес на управление, лицето, представляващо Турбо-нет, ЕИК, данъчен номер и банкова сметка;

39.2. ПОТРЕБИТЕЛ:

а) физическо лице - с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК, данъчен номер и лицето, което го представлява;

в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК, данъчен номер и лицето, което го представлява.

40. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява личните му данни, предоставени от него във връзка и по повод сключения с Турбо-нет индивидуален договор да бъдат предоставяни на трети лица за целите на събиране на дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми и за целите на маркетинговите проучвания.

40.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава безплатна маркетингова информация чрез избран от Турбо-нет способ.

41. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

41.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс.

41.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил Турбо-нет за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес